Privacyverklaring Socoolshop

5 november 2018

In deze Privacy Verklaring beschrijven we wie wij zijn, hoe en met welk doel wij uw persoonlijke gegevens verwerken binnen Socoolshop, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen, en andere relevante informatie.

Socoolshop is een handelsnaam die geregistreerd is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Centenna B.V.  Centenna B.V. is statutair gevestigd te Houten en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 32073124

Centenna B.V. is de beheerder van de activiteiten van Centenna Electronics, Centenna Benelux, Centenna B.V. en Socoolshop, evenals de websites: www.centenna.nl en www.socoolshop.nl.

In deze Privacyverklaring wordt Centenna B.V. h.o.d.n. Socoolshop verder aangeduid met: Socoolshop

Bij het gebruik van de diensten en website van Socoolshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Socoolshop acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen, hanteren wij de volgende basiswaarden:

1.            Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

2.            Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde leveringen en diensten;

3.            Geen marketing op basis van persoonsgegevens. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailingen; 

4.            Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

5.            Verzoek om inzage en correctie. Wij respecteren uw verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren te anonimiseren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze basiswaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Deze verklaring is van kracht sinds 5 november 2018.

Gebruik van de persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons-gegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde leveringen of diensten , of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

1. Uw contactgegevens, de contactgegevens van de crediteurenadministratie, de contact gegevens van de inkoper en de contactgegevens van de  tekeningsbevoegde:                                                                                    
a. Naam b.  Adres c. Postcode en Woonplaats d. e-mailadres e. Telefoonnummer

2. Uw Bedrijfsgegevens:                                                                                                                                                  
a. Bedrijfsnaam b. Adres c. Postcode en Woonplaats. d. Kamer van Koophandel inschrijfnummer e. BTW-nummer f. e-mailadres g. IBAN-nummer h. creditcard gegevens

3. De Contact en bedrijfsgegevens van uw klant, in het geval u opdracht geeft voor een ‘Drop-shipment’ levering direct aan uw klant:                                                                                                                          
a. Naam b. Adres c. Postcode en Woonplaats d. e-mailadres e. Telefoonnummer

4. Uw IP Adres

5. Uw Account:                                                                                                                                                                          
a. Gebruikersnaam b. GebruikersID c. Wachtwoord(versleuteld)

6. Uw order:                                                                                                                                                                                        
a. Datum en Tijd b. Artikel of Dienst c. Aantal d. Orderstatus e. Orderbedrag f. Verkoopprijzen en orderkosten g. Betalingscondities en transactiegegevens

                                                              

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:                                                    

1. Het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals orderuitvoering, verwerking, levering,  factuur aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering;

2. Het factureringsproces, waaronder het opstellen, afdrukken, mailen of het per post verzenden van een factuur en incasso;

3. Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming.

4. Wettelijke doelen. We verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen identificeren, om fraude te kunnen tegengaan, om een rechtsgang te kunnen initiëren en om te handelen in overeen-stemming met de wettelijke verplichtingen.

Registratiesysteem

Om volledig gebruik te maken van onze leveringen en diensten, vragen wij u om zich te registreren. Na registratie bewaren wij het door u gekozen e-mailadres en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals het leveren van producten, het verrichten van diensten, facturering en betaling) alsmede om frauduleus gebruik van onze diensten te bestrijden.

Inloggegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw inloggegevens. Wij raden u ten zeerste af uw inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen. Wij gaan er in elk geval van uit dat wanneer er wordt aangemeld met uw inloggegevens, dit door uzelf of met uw goedvinden is geschied. Dat geldt ook voor alle handelingen die na het inloggen op uw account worden verricht. Wanneer u vermoedt dat uw inloggegevens bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Socoolshop Webportal

Het gebruik van het Socoolshop Webportal is slechts mogelijk wanneer u geregistreerd en ingelogd bent. Bij het gebruik van deze dienst wordt onder andere gebruik gemaakt van uw e-mailadres, naam, inloggegevens, IP-adres, gebruikerstype en land- en taalinstellingen. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de dienst.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die nodig zijn om de nieuwsbrief te versturen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd. Onze medewerkers werken volgens strikte richtlijnen als het gaat om de bescherming van uw privacy.

Bewaartermijnen

Socoolshop bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Zodra u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze leveringen en diensten, kunt u ons verzoeken uw gegevens te anonimiseren of te verwijderen met inachtneming van de wettelijke verplichtingen. Er zijn situaties waarin bepaalde elementen van uw persoonlijke gegevens voor een langere termijn worden opgeslagen vanwege wettelijke verplichtingen opgelegd door publieke instituten.

Verstrekking van gegevens aan derden

Socoolshop is gerechtigd om haar toeleveranciers, externe logistieke centrum en transporteurs, bij de uitvoering van een leverings-overeenkomst in te schakelen.

In geval van een drop-shipment levering dient u ervoor in te staan dat u namens uw client aan Socoolshop mag  leveren de op de drop-shipment leverings-overeenkomst vermelde persoonlijke drop-shipment gegevens van uw client. De overdracht van de persoonsgegevens van uw client in geval van een drop-shipment-levering heeft als doel de drop-shipment levering in goede orde conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Wij zullen uw gegevens behoudens genoemde toeleveranciers en dienstverleners niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te leveren of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verzoek om correctie of verwijdering van uw gegevens

Op elk gewenst moment kunt u ons verzoeken om inzage in, of aanpassing of verwijdering van de door ons over u geregistreerde persoonlijke gegevens.  Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klacht indienen

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan aan het einde van de verklaring.

Contactgegevens Socoolshop                                                                                                                                                                                           
Pakketboot 49                                                                                                                                                                            
3991 CH Houten                                                                                                                                                         
Website: www.socoolshop.nl                                                                                                                                         
Telefoon: +31 85-0730180
E-mail: info@socoolshop.nl